Deklaracja dostępności ŚDS Pruchnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚDS Pruchnik.
 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Lasek
 • E-mail: sdspruchnik@wp.pl
 • Telefon: (16) 628 96 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Adres: ul, Kościelna 6
  37-560 Pruchnik
 • E-mail: sdspruchnik@wp.pl
 • Telefon: 16 628 96 81 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych

                Budynki Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku pozbawione są barier architektonicznych.

W budynkach zamontowane są:

 • Platforma pionowa (ul. Kościelna 6-siedziba główna)
 • dźwig osobowy (ul. Szkolna 10-filia ŚDS)

Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą:

 • wejście główne do budynku przy ul. Kościelna 6 z poziomu terenu- szerokość 100 cm,
 • wejście główne do budynku wielofunkcyjnego (filia) przy ul. Szkolnej 10 z poziomu terenu do widny umożliwiającej dotarcie do siedziby usytuowanej na I i II piętrze budynku,
 • szerokie drzwi do wejścia głównego- szerokość 100 cm,
 • szerokie drzwi do pomieszczeń – szerokość 90cm,
 • brak progów,
 • uchwyty w toaletach,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • łazienka pozbawiona barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • przestronne pomieszczenia,
 • dojazd do budynku z drogi głównej pozbawiony barier architektonicznych.

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa ŚDS w Pruchniku przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem  z klawiatury

Koordynator dostępności

Edyta Lasek