Terapia behawioralno - rewalidacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rewalidacja oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności… (możliwie pełnej).

Nadrzędnym jej celem jest wyrównywanie braków spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Tak sformułowany cel wyznacza naprawczy charakter tych zajęć.

Na zajęciach rewalidacji wykorzystuje się różnorodne formy i metody pracy (często zabawowe np. gry dydaktyczne). Podczas tych zajęć są ćwiczone i usprawniane:

  • funkcje słuchowe (analiza, synteza) oraz koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa,
  • funkcje wzrokowe (analiza, synteza), koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • koncentracja uwagi,
  • funkcje językowe,
  • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
  • pamięć i uwaga,
  • myślenie.

Rewalidacja z zastosowaniem metod terapii behaworalnej  to zajęcia, których celem jest:

- pomaganie uczestnikom w nabywaniu umiejętności funkcjonalnych, które rozwiną ich niezależność;

- dostarczanie bodźców zmysłowych;

- polepszenie percepcji otaczającego świata;

- stymulowanie poszczególnych zmysłów;

- niwelowanie nadwrażliwości i niedowrażliwości zmysłowych;

- rozróżnianie i koordynacja doznań zmysłowych;

- rozwój schematu ciała i orientacji przestrzennej, koordynacji ruchów;

- dostarczenie nowych doświadczeń społecznych;

- podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego, w tym funkcjonowania w grupie;

- usprawnianie lub podtrzymanie dotychczasowego poziomu czynności samoobsługowych;

- zaspokojenie potrzeb społecznych uczestników (bycia w grupie, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, zaangażowania, zainteresowania swoją osobą, dowartościowania, poczucia sprawstwa).

Praca nad osiągnięciem powyższych celów polegała głównie na stymulacji poszczególnych zmysłów. Podczas pracy wykorzystuje się z elementy metody integracji sensorycznej, metody behawioralnej, metody Dennisona, terapii ręki, muzykoterapii, aromaterapii, chromoterapii, masażu relaksacyjnego, metody Krakowskiej. W zajęciach grupowych korzysta się również z elementów pracy z żywiołami, zajęć integracyjnych, ćwiczeń małej i dużej motoryki.

Terapia behawioralno-rewalidacyjna w naszej Placówce kierowana jest głównie dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu znacznym.