ZASADY PRZYJĘCIA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Pruchniku w pierwszym rzędzie powinny poznać placówkę.
W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia godziny spotkania
(tel. 16 6289681)

Pobyt w ŚDS następuje na wniosek uczestnika lub jego opiekuna prawnego !!!

Przyjęcie nowego uczestnika do ŚDS odbywa się według określonych zasad:

 1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach spotyka się z dyrektorem Domu lub osoba wyznaczoną przez dyrektora w celu omówienia zasad funkcjonowania placówki i warunków przyjęcia.
 2. Po uzyskaniu wstępnych informacji kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia:
  • Zaświadczenie lekarza specjalisty,
  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego,
  • Wniosek o przyjęcie.
 3. Wypełnione przez lekarzy zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS, a także orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
 4. Po wpłynięciu wniosku do OPS, pracownik socjalny odwiedza kandydata w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 5. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 6. W przypadku osób zamieszkałych na terenie innych Gmin, decyzje kierującą wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku po przesłaniu dokumentów (wywiadu wraz z wymaganymi załącznikami) przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania uczestnik.
 7. Po raz pierwszy uczestnik przyjmowany jest do Domu na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 8. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, uczestnika kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z dyrektorem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
 9. Okres, na jaki uczestnik został skierowany do Domu, może zostać przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.