O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku swoim oparciem obejmuje osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami począwszy od niepełnosprawności intelektualnej, chorób psychicznych, zaburzeń neurologicznych, skończywszy na osobach z niepełnosprawności sprzężoną, czyli osoby które wskutek swoich ograniczeń nie są w stanie samodzielnie egzystować oraz potrzebują wsparcia drugiej osoby. ŚDS jest to miejsce, w którym podopieczni mogą budować swoje relacje oraz  poczucie własnej wartości.

Dom jest placówką pobytu dziennego obejmującą opieką osoby pełnoletnie, zamieszkałe w szczególności na terenie gminy Pruchnik oraz gmin ościennych czynną pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 16.00.

Dom świadczy usługi terapeutyczne, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, a organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, godność, poczucie bezpieczeństwa i intymność uczestników oraz stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności.

Warto podkreślić, że Placówka tworzy wspólnotę, w której każdy jest obdarzony szacunkiem i ma warunki do samorozwoju przez wykorzystanie swojej potencjalności, w rozwinięciu specjalnych uzdolnień, w kształtowaniu własnej osobowości i właściwych postaw moralnych.

Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku:

  • integracja społeczna tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym;
  • aktywizowanie uczestników tj. rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach w postaci rehabilitacji ruchowej, zajęciowej, muzykoterapii, psychoterapii;
  • tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować potrzeby: bytowe, samorealizacji, rekreacyjno-kulturowe, religijne, towarzyskie;
  • podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużenie okresu remisji choroby poprzez terapie grupową, indywidualną i terapię zajęciową;
  • profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, wzmocnienie samokontroli, stosowania zaleceń terapeutycznych, systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii;
  • kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz Domu;
  • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowości uczestników;
  • podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami uczestników i ze środowiskiem lokalnym.

   Zajęcia w Placówce odbywają się pod czujnym nadzorem pracowników w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizujące. To tutaj dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi terapii oraz specjalistom posiadających wiedzę z różnych dziedzin nauk , w tym medycyny, psychologii, pedagogiki nasi podopieczni mogą uczyć się nowych umiejętności, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, uczyć się samozaradności, samoobsługi oraz samostanowienia.