ŚDS Pruchnik

Nabór na stanowisko pedagoga

5 maja 2021

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku.

 

Nabór na stanowisko Pedagog

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o stanowisko

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
 2. Wymagania niezbędne:

1)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2) wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika specjalna,  pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika
3) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
2) doświadczenie w  kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną,
3) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dostosowanych  do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników Domu,
4) bardzo dobra organizacja pracy,
5) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność  na sytuacje stresowe,
6) kreatywność,
7) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w sali samodzielności i zaradności życiowej z uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną
  2) praca w zespole wpierająco-aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,
  3) organizowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej zmierzającej do uzyskania wszechstronnego rozwoju przez każdą jednostkę niepełnosprawną na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych w zakresie wychowania umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego i fizycznego,
  4) prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,
  5) sprawowanie opieki pedagogicznej; prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  6) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
  8) towarzyszenie podopiecznym w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,
  9) wspomaganie podopiecznych w komunikacji z otoczeniem,
  10) pobudzanie aktywności podopiecznych oraz ich opiekunów,
  11) opracowywanie diagnozy uczestnika,

 12) współpraca z nw. jednostkami w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników:

- rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;

- ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;

- poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;

- powiatowym urzędem pracy;

- organizacjami pozarządowymi;

- kościołami i związkami wyznaniowymi;

- ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;

- placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;

- innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej - dostępny w załączniku,
 5. d) kserokopie świadectw pracy ( jeżeli kandydat na stanowisko posiada doświadczenie zawodowe
  z zakończonymi okresami zatrudnienia),
 6. e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 7. f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach,
 8. g) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
 9. h) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 10. i) zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy,
 11. j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać  z uprawniania, o którym mowa w art. 13a ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.).

 

 1. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  10.06 2021r.  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku, ul. Kościelna 6; 37-560 Pruchnik lub przesyłać pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko pomocnicze i obsługi: pedagog”.
2.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
3.Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
4.Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu w celu weryfikacji kandydatów.
5.Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
6.Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy

 1. możliwość zatrudnienia od dnia 01 lipca 2021r.,
 2. stanowisko pedagoga należy do stanowisk pracowniczych i obsługi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018r. poz.936).

 

 

 1. Inne informacje:

Przy wyborze kandydata na wolne stanowisko pedagoga w stosunku do osób ubiegających się
 o przyjęcie do pracy ustala się następującą procedurę:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod katem spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami,
 3. dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę teoretyczną.

 

 

 

 1. Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Środowiskowy Dom Samopomocy w im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku, adres: ul. Kościelna 6,37-560 Pruchnik;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gminapruchnik.pll;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Pruchnik , dnia  05.05.2021r.


Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku

Edyta Lasek

 

Pliki do pobrania