Nabór na stanowisko instruktor terapii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2022

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru na stanowisko instruktor terapii

w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku.

 

Kwestionariusz osobowy

 Nabór na stanowisko Instruktor terapii

 

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - umowa na zastępstwo
2. Wymagania niezbędne:
1)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2) wykształcenie średnie i kurs specjalistyczny
3) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów
samopomocy,
2) umiejętność planowania i realizacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej dostosowanych  do stanu
zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników Domu,
3) bardzo dobra organizacja pracy,
4) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność  na sytuacje
stresowe,
5) kreatywność,
6) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie zajęć i treningów wszechstronnie aktywizujących uczestników ŚDS, w tym treningów:
funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności spędzania czasu wolnego, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych
2) prowadzenie postepowania przygotowującego uczestników ŚDS do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia
zatrudnienia, w tym terapię w pracowni poligrafii
3) współpraca z rodziną uczestnika i innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy sytuacji
osób niepełnosprawnych,
4) opracowywanie planów pracy oraz współudział w opracowaniu IPPW-A
5) sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników
6) wspomaganie podopiecznych w komunikacji z otoczeniem,
7) pobudzanie aktywności podopiecznych oraz ich opiekunów,
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z opisem dotychczasowej
działalności zawodowej - dostępny w załączniku,
d) kserokopie świadectw pracy ( jeżeli kandydat na stanowisko posiada doświadczenie zawodowe
z zakończonymi okresami zatrudnienia),
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach,
g) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
h) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
i) zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy,
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać 
z uprawniania, o którym mowa w art. 13a ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2019.0.1282 t.j.).

6. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  28.02 2022r.  w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Pruchniku, ul. Kościelna 6; 37-560 Pruchnik lub przesyłać pocztą  w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko pomocnicze i obsługi: instruktor terapii”.
2.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
3.Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane.
4.Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej telefonicznie.
5.Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
6.Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy
8. Możliwość zatrudnienia od dnia 15.03 2022r.,
9. Stanowisko instruktor terapii należy do stanowisk pracowniczych i obsługi zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1960).
7. Inne informacje:
Przy wyborze kandydata na wolne stanowisko instruktor terapii w stosunku do osób ubiegających się
 o przyjęcie do pracy ustala się następującą procedurę:
1. weryfikacja złożonych dokumentów pod katem spełniania wymogów formalnych zawartych
w ogłoszeniu,
2. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami,
8. Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Środowiskowy Dom
Samopomocy w im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku, adres: ul. Kościelna 6,37-560 Pruchnik;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@gminapruchnik.pll;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są
przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko
pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na
wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na
wolne stanowisko pracy;
4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Pruchnik , dnia 27.01.2022r.

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku

Edyta Lasek

 
Załączniki:
Kwestionariusz osobowy

 

 

Pliki do pobrania