Nabór na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2023

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pedagoga
w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku.

Liczba lub wymiar etatu: 1/1  etat  

 

1.Liczba lub wymiar etatu: 1/1  etat  

2.Wymagania niezbędne:

1)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2) wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, oligofrenopedagogika
3) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.


3.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
2) doświadczenie w  kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną,
3) bardzo dobra organizacja pracy,
4) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność  na sytuacje stresowe,
5) kreatywność,
6) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.

 1. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  20.09.2023r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku, ul. Kościelna 6; 37-560 Pruchnik lub przesyłać pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na  stanowisko pomocnicze i obsługi: pedagog
2.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
3.Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
4.Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu w celu weryfikacji kandydatów.
5.Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
6.Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowanie diagnozy pedagogicznej,

2) organizowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej zmierzającej do uzyskania wszechstronnego rozwoju przez każdą jednostkę niepełnosprawną na miarę jej indywidualnych możliwości psychofizycznych w zakresie wychowania umysłowego, politechnicznego, moralno-społecznego, estetycznego i fizycznego,

3) sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczestnikami,

5) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Sali terapii rewalidacyjno-behawioralnej,

6) prowadzenie terapii pedagogicznej,

7) praca w zespole wpierająco-aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,

8) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
 5. d) kserokopie świadectw pracy ( jeżeli kandydat na stanowisko posiada doświadczenie zawodowe
  z zakończonymi okresami zatrudnienia),
 6. e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 7. f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach,
 8. g) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
 9. h) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 10. i) zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy,
 11. j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać  z uprawniania, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.0.530 t.j.).
 12. Składanie dokumentów.
 13. a) Wymagane dokumenty należy składać osobiście  w siedzibie ŚDS ( uL. Kościelna 6;37-560 Pruchnik) , pocztą na adres ŚDS -dyrektor@sdspruchnik.pl w. w terminie do dnia z dopiskiem:

„ Dotyczy naboru na stanowisko  pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

 1. b) dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ,
 2. c) ogłoszenie o naborze z aktywnymi dokumentami ( kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie), o którym mowa w pkt 6 ppkt c dostępne są w załączniku
 3. d) możliwość zatrudnienia od dnia 01 października 2023 r.,
 4. e) stanowisko pedagoga należy do stanowisk pracowniczych i obsługi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018r. poz.936).
 5. Inne informacje:

Przy wyborze kandydata na wolne stanowisko pedagoga w stosunku do osób ubiegających się
 o przyjęcie do pracy ustala się następującą procedurę:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod katem spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami,
 3. dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę teoretyczną.
 1. Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Pruchnik , dnia  18.08.2023 r


Dyrektor 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku

Edyta Lasek

 

Załączniki:

 • Kwestionariusz osobowy 
 • Klauzula informacyjna