Środowiskowy Dom Samopomocy

Dołącz do naszej małej rodziny

Czym się zajmujemy

Środowiskowy Dom Samopomocy(ŚDS) jest jednostką organizacyjną gminy Pruchnik powołaną uchwałą Rady Gminy Pruchnik z dnia 17.11.2004 r. finansowaną za jej pośrednictwem przez wojewodę podkarpackiego. Siedziba Domu mieści się przy ulicy Kościelnej 6 w Pruchniku. Środowiskowy Dom Samopomocy jest budynkiem trzy kondygnacyjnym. W budynku zamontowany jest dźwig służący do transportu osób, które mają kłopoty w samodzielnym poruszaniu się , tak więc nie ma barier komunikacyjnych dla osób z uszkodzonym narządem ruchu. Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się boisko sportowe, na którym to uczestnicy rozgrywają mecze w piłkę siatkową, koszykową, nożną czy tenis. Dom jest ogniwem oparcia społecznego – zdefiniowanego przez art. 8 ust.2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego– dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Oparcie psychiczne, jakiego chorzy mogą oczekiwać, polega w szczególności na: podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji; udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dom świadczy usługi terapeutyczne, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, a organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, godność, poczucie bezpieczeństwa i intymność uczestników oraz stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności. Warto podkreślić, że placówka tworzy wspólnotę, w której każdy jest obdarzony szacunkiem i ma warunki do samorozwoju przez wykorzystanie swojej potencjalności, w rozwinięciu specjalnych uzdolnień, w kształtowaniu własnej osobowości i właściwych postaw moralnych. Dom jest placówką pobytu dziennego obejmującą opieką osoby pełnoletnie, zamieszkałe w szczególności na terenie gminy Pruchnik oraz gmin ościennych czynną pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 16.00. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku lub, w przypadku wolnych miejsc w Domu, innego kierownika Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie, w porozumieniu z kierownikiem Domu. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika Domu i zatwierdzony przez Wójta Gminy Pruchnik. Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku: -integracja społeczna tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym; -aktywizowanie uczestników tj. rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach w postaci rehabilitacji ruchowej, zajęciowej, muzykoterapii, psychoterapii; -tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować potrzeby: bytowe, samorealizacji, rekreacyjno-kulturowe, religijne, towarzyski; -podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużenie okresu remisji choroby poprzez terapie grupową, indywidualną i terapie zajęciową; -profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, wzmocnienie samokontroli, stosowania zaleceń terapeutycznych, systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii; -kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz domu; -umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowości uczestników; -podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami uczestników i ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia w placówce odbywają się pod czujnym nadzorem pracowników w sześciu pracowniach terapeutycznych, tworzonych w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy wspierająco-aktywizujące przygotowane dla uczestników przez zespół terapeutyczny.

Dołącz do nas

Terapie

...

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Trening umiejętności praktycznych

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Trening wyglądu zewnętrznego

Trening higieniczny

Trening ruchowy

Pracownie

...

Skontaktuj się z nami

  • Adres: Kościelna 6 Pruchnik
  • Telefon:16 628 96 81
  • Email: sdspruchnik@wp.pl
  • Fax: 16 628 96 81